Zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov


Zhromaždenie delegátov je orgánom družstva,  ktorý v rozsahu, uvedenom  platnými Stanovami OSBD - Správa bytov
( čl. 37 bod 4  Stanov ), plní pôsobnosť členskej schôdze.

Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí  predovšetkým:

 • prijímať a meniť stanovy družstva, prípadne iné interné  predpisy
 • voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie
 • voliť náhradníkov členov predstavenstva a kontrolnej komisie a stanoviť poradie, podľa ktorého náhradníci nastupujú na miesto odstúpených, resp. odvolaných členov predstavenstva a kontrolnej komisie
 • prerokovávať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie 
 • rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva, rozdelení zisku a úhrady strát
 • schvaľovať zásady hospodárenia, rozpočet na príslušný rok, riadnu individuálnu účtovnú závierku
 • schvaľovať predaj nehnuteľností vo vlastníctve družstva
 • schvaľovať štatúty fondov družstva
 • rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania
 • rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva a kontrolnej komisie
 • rozhodovať o splynutí, zlúčení, premene rozdelení a o zrušení družstva alebo zmene právnej formy
 • schvaľovať zásady prideľovania bytov a nebytových priestorov formou zmluvy o nájme bytu, nebytového priestoru
 • schvaľovať koncepčné podnikateľské a iné aktivity družstva
 • Zhromaždenie delegátov môže na návrh kontrolnej komisie zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie predstavenstva alebo predsedu družstva, ktorým boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy družstva, ak od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do podania návrhu neuplynul jeden rok.