Predstavenstvo

Predstavenstvo

Predstavenstvo v súlade s platnými Stanovami  OSBD - Správa bytov je volené Zhromaždením delegátov a do jeho  výlučnej pôsobnosti  patrí predovšetkým:

  • Predstavenstvo riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, ktoré  zákon alebo Stanovy družstva nevyhradili inému orgánu
  • Predstavenstvo má 5 členov
  • Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu družstva ( predstavenstva ) a dvoch podpredsedov Predstavenstva Predstavenstvo za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu delegátov
  • Predstavenstvo plní uznesenia Zhromaždenia delegátov, podáva mu správy o svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva a pripravuje jeho rokovanie

Predseda družstva ( predstavenstva )

1. Predseda družstva (predstavenstva) organizuje a riadi rokovanie predstavenstva družstva. Navrhuje jeho program. Rozhoduje o prizvaní ďalších účastníkov na rokovanie predstavenstva družstva.

2. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje jeden z poverených podpredsedov.

3. Organizačne zabezpečuje prípravu materiálov pre rokovanie predstavenstva, zhromaždenia delegátov a ich pomocných orgánov.

4. Zúčastňuje sa zasadania zhromaždenia delegátov s hlasom poradným, pokiaľ nie je zvoleným delegátom.