Členská schôdza OSBD

Členská schôdza OSBD

Do orgánov družstva môže byť volený len člen družstva, starší ako 18 rokov, ktorý je spôsobilý na právne úkony, spĺňa podmienky nezlučiteľnosti funkcií podľa Stanov družstva, má pre výkon funkcie člena orgánu družstva morálne predpoklady ( čl. 25 bod 2 Stanov  družstva ),  odborné predpoklady ( čl. 25 bod 3 Stanov družstva ) a  
v minulosti zastával v orgánoch družstva alebo v členskej samospráve družstva určitú funkciu alebo sa aktívne zúčastňoval na činnosti družstva a nevyvíjal činnosť, smerujúcu v neprospech družstva.


Členská schôdza

Členská schôdza  je najvyšší orgán družstva a tvoria ho všetci členovia družstva. 
Členská schôdza volí a odvoláva Zhromaždenie delegátov, ktoré odvodzuje svoju pôsobnosť od členskej schôdze.