Kontrolná komisia

Kontrolná komisia

Kontrolná komisia je orgán, volený Zhromaždením delegátov a je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva. Prerokúva sťažnosti členov družstva, zodpovedá iba členskej schôdzi a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Kontrolná komisia má troch členov a do jej pôsobnosti patrí:

  • Kontrolná komisia sa vyjadruje k účtovným závierkam, ktoré je družstvo povinné vyhotovovať podľa osobitného predpisu a k návrhu na rozdelenie zisku alebo k návrhu úhrady straty družstva
  • Na zistené nedostatky upozorňuje Kontrolná komisia Predstavenstvo a vyžaduje zaistenie nápravy. V prípadoch, ak Predstavenstvo v prijatej lehote neodstráni zistené nedostatky, je Kontrolná komisia oprávnená požiadať Predstavenstvo o zvolanie Zhromaždenia delegátov
  • Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace
  • Zasadnutie  Kontrolnej komisie zvoláva jej predseda alebo poverený člen Kontrolnej komisie
  • Podklady na rokovanie Kontrolnej komisie, najmä správy z vykonaných kontrol, ako aj návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pripravujú a Kontrolnej komisii predkladajú poverení členovia Kontrolnej komisie v určených lehotách, ktorí tiež kontrolujú komisiu informujú o priebehu kontrol
  • Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu, prípadne podpredsedu. O spôsobe voľby rozhodujú členovia Kontrolnej komisie
  • Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si od Predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť Kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky v hospodárení alebo postavení družstva a jeho členov
  • Členovia kontrolnej komisie sú oprávnení zúčastňovať sa zasadaní ostatných orgánov družstva
  • Kontrolná komisia je oprávnená prostredníctvom predsedu Kontrolnej komisie alebo povereného člena Kontrolnej komisie vyžadovať si od predsedu Predstavenstva informácie, potrebné k výkonu kontroly a vybavovaniu sťažností
  • Na plnenie svojej činnosti si Kontrolná komisia môže zriaďovať pracovné skupiny pod vedením člena Kontrolnej komisie